Vår politikk

Her kan du lese MDG Songdalens valgprogram for kommunevalget 2015 (PDF, 12 sider).

MDGSongdalen-program-forsideMiljøpartiet De Grønne Songdalen har laget sitt første lokalprogram noensinne, og er klare for valgkampen.

Grønn politikk vokser både her i landet og internasjonalt. På Opinions meningsmåling for juni 2015 fikk MDG 6,5 prosent av stemmene og var med det Norges fjerde største parti! Det kan gå mot et grønt gjennombrudd i lokalvalget til høsten, tilsvarende da MDG kom inn på Stortinget for første gang med Rasmus Hansson i 2013. Og vi i MDG Songdalen er optimister! Vi tror det er mange som ser at det ikke er bærekraftig å nedprioritere miljøet lenger. Så vi satser friskt med et bredt program, og har tro på at vi kan komme inn i kommunestyret som et friskt pust.

Grunnen til at vi startet lokallag og gikk inn i kommunevalget, er jo hovedsaken vår: at miljø og klimahensyn må tas på alvor her vi bor. Kortsiktig politikk undergraver livsgrunnlaget vårt på langt sikt. Det er for eksempel ikke godt nok at vi har en klimaplan for Knutepunkt Sørlandet som utløp i 2012. Det gjør oss urolige for at den ikke er styrende for virksomheten i kommunen. Vi vil jobbe for en ny og ambisiøs klimaplan. For å følge opp denne klimaplanen i praksis vil vi ha en egen miljørådgiver i kommunen, som har mer kapasitet og ressurser til å jobbe med miljø og klima enn i dag. Klimaendringene er en global utfordring, men veldig mye av klimautslippene har sitt grunnlag i det som skjer lokalt og kommunalt.

Vi vil jobbe for lokaltog, bedre og billigere buss, og flere sykkelstier. Dette er klimasmart transport, og å legge til rette for at vi kan gå og sykle mer er også en kjempeinvestering i folkehelsa.

Vi ønsker å gi barn og unge i bygda en god og trygg oppvekst, og vil foreslå å opprette et eget oppvekstombud, som blant annet kan få flere av de oppgavene som mobbeombudet de har vedtatt å opprette i Søgne skal ha. I tillegg vil vi jobbe for flere voksne per barn i barnehager og skoler, og for å sørge for bedre og sunnere mat til barna og ungdommene i barnehage, skole og SFO. Vi ønsker også at elevene skal få skolehager og mange muligheter til å bli kjent med og glede seg over naturen i løpet av skoledagene.

Vi er opptatt av naturmangfoldet i kommunen vår, og vil kartlegge det og ta vare på det. Vi vil at innbyggerne skal få nyte naturen langs turstier og på elva, som er en perle herfra til havet. Friluftsliv er det også mye folkehelse i. Vi vil sørge for opprydning av gamle avfallsplasser, og at mulige lekkasjer fra landbruket stoppes. Songdalen er full av vakker og livsviktig natur, og slik vil vi det også skal være i framtida.

Vi vil legge til rette for lokal matproduksjon, økologisk jordbruk og god forvalting av skogsressursene. Og kanskje kunne vi gjøre en del av Haugenparken til spiselig park? Vi vil verne om matjord som en uvurderlig ressurs. Norge har bare 3 % dyrka mark, og det bygges ned matjord tilsvarende 1550 fotballbaner i året. Nå i 2015 er det FNs år for vern av matjord, og det vil vi ta på alvor også her i bygda vår. Vi vil også tilrettelegge for grønt næringsliv her vi bor.

Lokalpolitikk handler ikke bare om oss selv. Verden er i en flyktningkrise der vi må ta vår lille del av ansvaret. MDG vil jobbe for internasjonal solidaritet også i lokalpolitikken. Vi er glade for at Songdalen er en av de få kommunene som har vedtatt å ta imot en håndfull flere flyktninger enn vi ble anmodet om av IMDi, og vil at vi skal være en raus kommune som ønsker innflyttere fra alle land varmt velkommen.

Vi vil også jobbe for å begynne planleggingen av et nytt kulturelt og sosialt kraftsenter i bygda. Her ønsker vi at kommunen skal stå for bygg og garantere for kafédrift, mens huset fylles med liv i samarbeid med frivillige, lag, foreninger, menigheter, kulturaktører og privat næringsliv i bygda. Vi vil utrede det om dette kan gjennomføres i eksisterende bygg eller i nybygg – et kulturhus, eller kanskje heller et «allhus»? Kommunens innbyggere inviteres til idédugnad i prosessen. Kraftsenteret kan fylles med kaféliv, bruktmarked, byttesentral og bildelering, norsktreningskafé, utstillinger, konserter, foredrag og kurs. Denne møteplassen kan gi rom for blant annet arbeidspraksis, integrering, livsmestring, styrking av sosiale nettverk og møter på tvers av generasjonene.

Vi har store drømmer for nærmiljøene våre – og får vi velgernes tillit, lover vi å huske på at vi er del av en større sammenheng.
Tenk nytt – stem grønt!